ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Jack Daniel’s Christmas Competition 2016

1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία, BROWN-FORMAN ARROW CONTINENTAL EUROPE LLC (εφεξής, «Διοργανωτής»). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα & Kύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Εξαιρούνται τα διευθυντικά στελέχη, τα μέλη, οι συνέταιροι, οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα, αδερφοί, αδερφές, συνεταίροι ή συνεργάτες των προαναφερθέντων προσώπων. 

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για μία (1) μοναδική συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

3. Ο τρόπος για να συμμετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό είναι συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στην ειδική φόρμα συμμετοχής (εφεξής, «Εφαρμογή») στο website www.jackdaniels.gr

4. Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Διοργανωτή το αργότερο μέχρι τις 23:59:59 στις 31/12/2016 (εφεξής, «Λήξη του Διαγωνισμού»). 

5. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι αναγνώσιμες και να μην έχουν υποστεί φθορές. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν κάποια δήλωση συμμετοχής, λόγω τεχνικού σφάλματος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν παραδοθεί στο Διοργανωτή ή καθυστερήσει η παραλαβή της. 

6. Τα δώρα που μπορούν να κερδίσουν οι συμμετέχοντες (εφεξής, «Δώρα»), είναι δεκαπέντε (15) συλλεκτικές φιάλες Jack Daniel’s 150 Years για τους 15 πρώτους νικητές και δεκαπέντε (15) t-shirts & money clippers 150 years για τους 15 δεύτερους νικητές

7. Οι νικητές θα αναδειχθούν τυχαία μεταξύ όλων των έγκυρων ηλεκτρονικών δηλώσεων συμμετοχής που θα έχουν παραληφθεί από το Διοργανωτή μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού, μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση που θα γίνει στις 17/01/2017 στα γραφεία του Διοργανωτή με παρουσία συμβολαιογράφου. Εκτός από τους τριάντα (30) αρχικούς νικητές θα αναδειχθούν και δεκαπέντε (15) αναπληρωματικοί. Οι αρχικοί νικητές θα ενημερωθούν προσωπικά δια τηλεφώνου ή/και e-mail μέχρι 25/01/2017 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η θέλησή τους να παραλάβουν το Δώρο τους. Στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να ενημερωθεί κάποιος νικητής προσωπικά είτε δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, το Δώρο θα απονεμηθεί σε αναπληρωματικό νικητή.

8. Η απόφαση του Διοργανωτή αναφορικά με κάθε πτυχή του διαγωνισμού είναι οριστική και ο Διοργανωτής δεν θα αναπτύξει αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες για οποιοδήποτε θέμα. 

9. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ακυρώσει, διακόψει ή αναστείλει προσωρινά την παρούσα προωθητική ενέργεια στην περίπτωση που ανακύψουν απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα ή οποιεσδήποτε άλλες δυσκολίες. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος, των νικητών ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους, αλλά υποχρεούται να ενημερώσει αναλόγως το κοινό, αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα.

10. Οι νικητές ενδέχεται να ζητηθεί να φωτογραφηθούν από τον Διοργανωτή για σκοπούς διαφήμισης ή εσωτερικής εταιρικής επικοινωνίας του Διαγωνισμού και οι φωτογραφίες τους να προβληθούν στην Ιστοσελίδα του Διοργανωτή

11. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συμφωνούν με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Εφαρμογής

12. Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από όλους τους συμμετέχοντες