Όροι & προϋποθέσεις διαγωνισμού
Jack Daniel’s XMAS Competition 2017

1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία, BROWN-FORMAN ΕΠΕ (εφεξής, «Διοργανωτής»). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Εξαιρούνται τα διευθυντικά στελέχη, τα μέλη, οι συνέταιροι, οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα, αδερφοί, αδερφές, συνεταίροι ή συνεργάτες των προαναφερθέντων προσώπων.

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για μία (1) μοναδική συμμετοχή στον διαγωνισμό.

3. Ο τρόπος για να συμμετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό είναι συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στην ειδική φόρμα συμμετοχής (εφεξής, «Εφαρμογή») στο website www.jackdaniels.gr

4. Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Διοργανωτή το αργότερο μέχρι τις 23:59:59 στις 31/12/2017 (εφεξής, «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι αναγνώσιμες και να μην έχουν υποστεί φθορές. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν κάποια δήλωση συμμετοχής, λόγω τεχνικού σφάλματος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν παραδοθεί στο Διοργανωτή ή καθυστερήσει η παραλαβή της.

6. Τα δώρα που μπορούν να κερδίσουν οι 12 νικητές έπειτα απο κλήρωση θα είναι (εφεξής, «Δώρα»), είναι δώδεκα φιάλες (12) Red Dog Saloon (1 φιάλη έκαστος)

7. Οι νικητές θα αναδειχθούν μεταξύ όλων των έγκυρων ηλεκτρονικών δηλώσεων συμμετοχής που θα έχουν παραληφθεί από το Διοργανωτή μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού, βάσει των αποτελεσμάτων της online ψηφοφορίας όπως θα έχει αποτυπωθεί στη ιστοσελίδα του Promoter έως την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού. Εκτός από τους δεκαπέντε (12) αρχικούς νικητές θα αναδειχθούν και άλλοι δώδεκα (12) αναπληρωματικοί. Οι αρχικοί νικητές θα ενημερωθούν προσωπικά δια τηλεφώνου ή/και e-mail μέχρι 12/1/2018 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η θέλησή τους να παραλάβουν το δώρο τους απο τα γραφεία της εταιρείας εάν ο νικήτης μένει εντός Αττικής και μέσω ΕΛΤΑ εάν διαμένει επαρχία. Στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να ενημερωθεί κάποιος νικητής προσωπικά είτε δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης, το Δώρο θα απονεμηθεί σε αναπληρωματικό νικητή. Τα ονόματα των νικητών (ή σε άλλη περίπτωση των αναπληρωματικών νικητών), που έχουν εντοπιστεί και αποδεχθεί τα δώρα τους, θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του στο site www.jackdaniels.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») μέχρι 12/1/2017.

8. Η απόφαση του Διοργανωτή αναφορικά με κάθε πτυχή του διαγωνισμού είναι οριστική και ο Διοργανωτής δεν θα αναπτύξει αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες για οποιοδήποτε θέμα.

9. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ακυρώσει, διακόψει ή αναστείλει προσωρινά την παρούσα προωθητική ενέργεια στην περίπτωση που ανακύψουν απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα ή οποιεσδήποτε άλλες δυσκολίες. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος, των νικητών ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους, αλλά υποχρεούται να ενημερώσει αναλόγως το κοινό, αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα.

10. Οι νικητές ενδέχεται να ζητηθεί να φωτογραφηθούν από τον Διοργανωτή για σκοπούς διαφήμισης ή εσωτερικής εταιρικής επικοινωνίας του Διαγωνισμού και οι φωτογραφίες τους να προβληθούν στην του Διοργανωτή

11. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συμφωνούν με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής

12. Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από όλους τους συμμετέχοντες.